کاوشگران صنعت پارس آرین شرح ارورهای درگاه بانک ملت | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

شرح ارورهای درگاه بانک ملت

شرح ارورهای درگاه بانک ملت :
لیست کد خطا های بانک ملت و شرح آن

Error پیغام
۰ تراکنش با موفقیت انجام شد
۱۱ شماره کارت نامعتبر است
۱۲ موجودی کافی نیست
۱۳ رمز نادرست است
۱۴ تعداد دفعات وارد کردن رمز بیش از حد مجاز است
۱۵ کارت نامعتبر است
۱۶ دفعات برداشت وجه بیش از حد مجاز است
۱۷ کاربر از انجام تراکنش منصرف شده است
۱۸ تاریخ انقضای کارت گذشته است
۱۹ مبلغ برداشت وجه بیش از حد مجاز است
۲۱ پذیرنده نامعتبر است
۲۳ خطای امنیتی رخ داده است
۲۴ اطلاعات کاربری پذیرنده نامعتبر است
۲۵ مبلغ نامعتبر است
۳۱ پاسخ نامعتبر است
۳۲ فرمت اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد
۳۳ حساب نامعتبر است
۳۴ خطای سیستمی
۳۵ تاریخ نامعتبر است
۴۱ شماره درخواست تکراری است
۴۲ یافت نشد Sale تراکنش
۴۳ قبلا درخواستVerifyداده شده است
۴۴ درخواستVerfiy یافت نشد
۴۵ تراکنشSettle شده است
۴۶ تراکنشSettle نشده است
۴۷ تراکنشSettle یافت نشد
۴۸ تراکنشReverse شده است
۴۹ تراکنشRefund یافت نشد
۵۱ تراکنش تکراری است
۵۴ تراکنش مرجع موجود نیست
۵۵ تراکنش نامعتبر است
۶۱ خطا در واریز
۱۱۱ صادر کننده کارت نامعتبر است
۱۱۲ خطای سوییچ صادر کننده کارت
۱۱۳ پاسخی از صادر کننده کارت دریافت نشد
۱۱۴ دارنده کارت مجاز به انجام این تراکنش نیست
۴۱۲ شناسه قبض نادرست است
۴۱۳ شناسه پرداخت نادرست است
۴۱۴ سازمان صادر کننده قبض نامعتبر است
۴۱۵ زمان جلسه کاری به پایان رسیده است
۴۱۶ خطا در ثبت اطلاعات
۴۱۷ شناسه پرداخت کننده نامعتبر است
۴۱۸ اشکال در تعریف اطلاعات مشتری
۴۱۹ تعداد دفعات ورود اطلاعات از حد مجاز گذشته است
۴۲۱ IPنامعتبر است