کاوشگران صنعت پارس آرین شیشه های هوشمند توانایی کنترل نور و گرما را بصورت یکجا دارند | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

شیشه های هوشمند توانایی کنترل نور و گرما را بصورت یکجا دارند

smart-glass-nanocrystals-controlمحققان در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی موفق به ساخت شیشه ای شدند  که می تواند به صورت انتخابی برای جلوگیری از نور مرئی و حرارت تولید شده  (NIR)  یا هر دومورد استفاده قرار گیرد . این شیشه های هوشمند با اعمال بار الکتریکی جزئی فعال می شوند .
با استفاده از شیشه های تولید شده با اکسید نیوبیم ومحاط کردن آن با اکسید نانوکریستال ایندیم قلع (ITO)، محققان موفق به ساخت مواد الکتروکرومیک با  پتانسیل  های الکتریکی غیر مشابه در مناطق مختلف  طیف الکترومغناطیسی شده اند.

شیشه ساخته شده وقتی که هیچ پتانسیلی به آن اعمال نشود هر دو نور مرئی و حرارت تولید شده را عبور می دهد ، اما هنگامی که بار منفی به آن اعمال می شود سایز نانوکریستالهای  ITO کاهش یافته در نتیجه شیشه شروع به جذب نور مرئی میکند . با افزایش دادن میزان  بار اعمالی  شبکه اکسید نیوبیم نشان میدهد که میزان جذب نیز افزاش می یابد.

smart-glass-nanocrystals-control-5

این دو اثر در کنار هم باعث تعامل هم افزایی (هم نیرو زادی) شده در نتیجه باعث افزایش شدت اثر الکتروکرومیکی میشوند و این عمل موجب فراهم آمدن محیطی با میزان روشنایی مناسب بدون ورود حرارت های ناخواسته می شود . شیشه ای مشابه با آن منتها با میزان بار بیشتر و متحرک می تواند حالت را به حالت تاریک تغییر دهد یعنی از شفافیت شیشه کاسته و مانع عبور نور مرئی از آن شود .

smart-glass-nanocrystals-control

هنگامی که هیچ باری به شیشه اعمال نشود شیشه در شفافیت کامل قرار خواهد داشت .تحقیقات کاملی به منظور تولید این شیشه های هوشمند در خارج از آزمایشگاه و  با قیمتی مقرون به صرفه در حال انجام است . این شیشه می تواند منجر به تحولی شگرف در صنعت ساختمان ، خودروسازی ، ماهواره و … شود .