کاوشگران صنعت پارس آرین AIBO سگ رباتیک سونی | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر
۰

AIBO سگ رباتیک سونی

شرکت سونی سال 1999 باساخت ربات AIBO ، نخستین حیوانات دیجیتالی را به دنیا معرفی کرد و توانستخود را به عنوان تولیدکننده نخستین ربات هوشمند غیرانسان به جهانیان معرفیکند. این ربات ها که دارای ساختاری مشابه با ساختار بدن سگ است قادر بهصحبت کردن و ذخیره وقایع روزانه صاحب خود است همچنین این ربات نیاز بهتوجه و محبت دارد.

ربات مذکور در ابتدا قادر به صحبت کردن و یا حتیراه رفتن نبوده است اما هم اکنون علاوه بر توانایی راه رفتن قادر به بیان1000 عبارت متنوع است گفتنی است این ربات زمانی که صاحب آن لبخند می‌زند ویا آن را لمس می‌کند ابراز علاقه کرده و نسبت به موقعیت خود جملاتی رابیان می‌کند. AIBO می تواند از پله یا کوه نیز بالا برود.

AIBOهمچنین مجهز به دوربین دیجیتالی بسیار پیشرفته ای است و با استفاده از آنقادر به ثبت وقایع روزانه و تهیه عکس از محیط اطراف خود است. این رباتمی‌تواند همانند سگ‌ها گوش خود را بخاراند و حتی زمانی که باتری آن رو بهاتمام است به صورت خودکار خود را شارژ کند.

منبع : مهندسی رباتیک