کاوشگران صنعت پارس آرین تشخیص آلوده بودن بایوس ها به بدافزار توسط سرویس VirusTotal گوگل | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر

تشخیص آلوده بودن بایوس ها به بدافزار توسط سرویس VirusTotal گوگل