کاوشگران صنعت پارس آرین سرویس VirusTotal گوگل، آلوده بودن بایوس ها به بدافزار را تشخیص می دهد | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر | دانلود پروژه رایگان و تازه های تکنولوژی و کامپیوتر

سرویس VirusTotal گوگل، آلوده بودن بایوس ها به بدافزار را تشخیص می دهد